Infoa ja lukuja

 

Infoa ja lukuja


TÄRKEÄT LUVUT 2016

PÄIVÄRAHAT

 

Työmatkan kesto

Päivärahan enimmäismäärä €

yli 6 tuntia (osapäiväraha)

19,00

yli 10 tuntia (kokopäiväraha)

40,00

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden:

vähintään 2 tunnilla

19,00

yli 6 tunnilla

40,00

 

KILOMETRIKORVAUS

0,43€/km

ATERIAKORVAUS

10,00

Ulkomaan päivärahat

 

YKSITYISVAROIHIN KUULUVAN AUTON KÄYTÖSTÄ ELINKEINOTOMINNASSA/MAATALOUDESSA

 

Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuulumattoman auton elinkeinotoiminnan/maatalouden ajoja vastaava osuus auton menoista ja poistosta voidaan vähentää kirjanpidossa menona. Mikäli auton kuluja ei ole vähennetty kirjanpidossa, vähennetään kuluna elinkeinotoiminnan/maatalouden ajojen määrä kerrottuna kilometrikorvauksella 0,43€/km.

 

Elinkeinotoiminnan/maatalouden ajokilometrit tulee selvittää ajopäiväkirjalla tai muulla luotettavalla selvityksellä. Ajopäiväkirjasta on käytävä ilmi autolla verovuonna ajettu kokonaiskilometrimäärä. Elinkeinotoimintaan ja maatalouteen liittyvistä ajoista ajopäiväkirjaan on lisäksi merkittävä seuraavat tiedot:

 • ajon alkamis- ja päättymisajankohta

 • ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti

 • matkan pituus

 • ajon tarkoitus

 

ELÄKE- JA SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT

 

Eläkevakuutusmaksut 18-67 vuotiaasta

Vuodesta 2007 lähtien kaikki työntekijät vakuutetaan TyEL:n mukaan riippumatta ansioista ja työalasta. TyEL:ssä vakuutetaan työntekijä, jonka ansio on vähintään 57,51 euroa kuukaudessa.

TyEL-maksu, sopimustyönantaja:
kun palkkasumma on alle 2 025 000 €

24,6 %

TyEL-maksu, tilapäinen työnantaja:
kun palkkasumma on alle 8.238,00 euroa/6 kk

25,1 %

Palkansaajan nettopalkasta perittävät maksut 2016

TyEL-maksu, työntekijä

 • alle 53-vuotiaat 5,7 %

 • 53 vuotta täyttäneet 7,2 %

Työttömyysvakuutusmaksu 1,15 % 17 - 64 vuotiaasta

Maksut lasketaan bruttopalkasta ja vähennetään ennakonpidätyksen toimittamisen jälkeen.

YRITTÄJÄN ON OTETTAVA YEL-VAKUUTUS, KUN:

 • hän on 18 – 67 vuotias

 • yrittäjätoiminta on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta

 • hänen työtulonsa on keskimäärin vähintään 7 557,18 euroa vuonna 2016

 • hän ei ole maatalousyrittäjä

Ensimmäisen kerran yrittäjätoiminnan aloittavana saat 22 %:n alennuksen ensimmäisen 48 kuukauden ajalta.

Yrittäjän alentamaton YEL-vakuutusmaksu vuonna 2016:

 • alle 53-vuotiailla maksu on 23,60 % vahvistetusta YEL-työtulosta.

 • yli 53-vuotiailla maksu on 25,10 % vahvistetusta YEL-työtulosta. YEL-vakuutusmaksu nousee 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterivuoden alusta alkaen. 

YEL:in piiriin kuuluvat osakeyhtiön johtavassa asemassa työskentelevät henkilöt, jotka omistavat yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakkeista.

Eläketurvakeskus valvoo vakuuttamista verotuksesta saamiensa tietojen avulla.

 

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

Sosiaaliturvamaksun suuruus on kaikille sama 2,12 %. (16-67 vuotiaasta)

 

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Palkansaajan päivärahamaksu 0,82 % + sairaanhoitomaksu 1,30 % yhteensä 2,12 %.

Yrittäjän päivärahamaksu 0,95 % + sairaanhoitomaksu 1,30% yhteensä 2,25 %.

Eläkkeen tai muun etuudensaajan sairausvakuutusmaksu 1,47 % .

 

ARVONLISÄVERON LASKEMINEN

Arvonlisäveron osuus verollisesta hinnasta saadaan:

Arvonlisäverollinen hinta saadaan verottomasta hinnasta:

Verollinen hinta x sovellettava verokanta/100+sovellettava verokanta.

Esim. verollinen hinta = 20,00 sovellettava verokanta = 24 % 20,00×24/124=3,87

Veroton hinta x 1,0+sovellettava verokanta = verollinen hinta.

Esim. veroton hinta = 15,00 sovellettava verokanta = 24 % 15,00 x 1,24 = 18,60

 

YLEISET LASKUMERKINNÄT 1.1.2013 LÄHTIEN:

 • Laskun antamispäivä

 • Juokseva tunniste eli laskun numero

 • Myyjän nimi ja alv-tunniste eli y-tunnus

 • Ostajan alv-tunniste, kun ostaja on verovelvollinen käännetyn verovelvollisuuden perusteella tai kysymys on yhteisömyynnistä

 • Ostajan nimi ja osoite

 • Myytyjen tavaroiden määrä ja luonne / palveluiden laajuus ja luonne

 • Tavaroiden toimituspäivä tai palveluiden suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä

 • Veron peruste kunkin verokannan tai verottomuuden osalta, yksikköhinta ilman veroa sekä hyvitykset ja alennukset, jos niitä ei ole otettu huomioon yksikköhinnassa

 • Verokanta

 • Suoritettavan veron määrä verokannoittain tai veron peruste verokannoittain

Yllä luetellut ovat yleisimmin käytettävät. Enintään 400 euron laskuissa tai yksityishenkilölle annettavissa laskuissa riittävät vahvennetulla kirjoitetut kevennetyt merkinnät.Vähittäiskauppoihin, kahvila- ja ravintolatoimintaan sekä henkilökuljetuspalveluihin voidaan soveltaa kevennettyjä vaatimuksia, vaikka laskun loppusumma ylittäisi 400 euroa. Muihin maihin suuntautuvassa kauppassa kevennettyjä merkintöjä ei voi käyttää.

Jos olet epävarma laskumerkinnöistä, kysy asiaa tilitoimistostasi. Ohjeet merkinnöistä löytyvät myös verohallinnon kotisivuilta.

 

ARVONLISÄVERON JA TYÖNANTAJASUORITUKSEN MAKSAMINEN

 • Vuoden 2010 alusta verot maksetaan verottajan lähettämän maksuohjeen tietojen perusteella verotilille.

 • Verotilin saldon voi tarkistaa verottajan verotilipalvelusta www.vero.fi/verotili, jonne voi kirjautua esim. verkkopankkitunnuksilla ja tarkistaa verotilin saldon ja mahdolliset viivästysmaksut.

Maksamiseen liittyvissä asioissa saat apua tilitoimistosta.

 

Osakeyhtiön tulovero on 20 % verotettavasta tulosta. Osakkaalle maksettavasta

osingosta yhtiön tulee pidättää 7,5 % ennakko. Tämä kattaa yleensä tuloveron, joka

osakkaalle osingosta määrätään. Kysy yhtiösi osingonjaosta tilitoimistosta.

 

Pääomatulojen veroprosentti on 30%, verovuonna 2016 yli 30 000 euron ylittävältä

osalta veroprosentti on 34%.